अमरकोषसम्पद्

         

उग्रगन्धा (स्त्री) == वचा

वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी शतपर्विका 
वनौषधिवर्गः 2.4.102.2.2

पर्यायपदानि
 वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी शतपर्विका॥

 वचा (स्त्री)
 उग्रगन्धा (स्त्री)
 षड्ग्रन्था (स्त्री)
 गोलोमी (स्त्री)
 शतपर्विका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अजमोदा तूग्रगन्धा ब्रह्मदर्भा यवानिका।

 उग्रगन्धा (स्त्री) - अजमोदा 2.4.145.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue