अमरकोषसम्पद्

         

अर्धचन्द्रा (स्त्री) == श्यामत्रिधारा

काला मसूरविदलार्धचन्द्रा कालमेषिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.109.1.3

पर्यायपदानि
 त्रिभण्डी रोचनी श्यामापालिन्द्यौ तु सुषेणिका॥
 काला मसूरविदलार्धचन्द्रा कालमेषिका।

 श्यामा (स्त्री)
 पालिन्दी (स्त्री)
 सुषेणिका (स्त्री)
 काला (स्त्री)
 मसूरविदला (स्त्री)
 अर्धचन्द्रा (स्त्री)
 कालमेषिका (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue