अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.108

सर्वानुभूतिः सरला त्रिपुटा त्रिवृता त्रिवृत्
त्रिभण्डी रोचनी श्यामापालिन्द्यौ तु सुषेणिका

सर्वानुभूति (स्त्री) = शुक्लत्रिधारा. 2.4.108.1.1

सरला (स्त्री) = शुक्लत्रिधारा. 2.4.108.1.2

त्रिपुटा (स्त्री) = शुक्लत्रिधारा. 2.4.108.1.3

त्रिवृता (स्त्री) = शुक्लत्रिधारा. 2.4.108.1.4

त्रिवृत् (स्त्री) = शुक्लत्रिधारा. 2.4.108.1.5

त्रिभण्डी (स्त्री) = शुक्लत्रिधारा. 2.4.108.2.1

रोचनी (स्त्री) = शुक्लत्रिधारा. 2.4.108.2.2

श्यामा (स्त्री) = श्यामत्रिधारा. 2.4.108.2.3

पालिन्दी (स्त्री) = श्यामत्रिधारा. 2.4.108.2.4

सुषेणिका (स्त्री) = श्यामत्रिधारा. 2.4.108.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue