अमरकोषसम्पद्

         

महाजालिन् (स्त्री) == पीतघोषवल्ली

धामार्गवो घोषकः स्यान्महाजाली स पीतकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.117.2.3

पर्यायपदानि
 धामार्गवो घोषकः स्यान्महाजाली स पीतकः॥

 महाजालिन् (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue