अमरकोषसम्पद्

         

कुन्दुरु (पुं) == कुन्दुरुः

वालुकं चाथ पालङ्क्यां मुकुन्दः कुन्दकुन्दुरू 
वनौषधिवर्गः 2.4.121.2.5

पर्यायपदानि
 वालुकं चाथ पालङ्क्यां मुकुन्दः कुन्दकुन्दुरू॥

 पालङ्क्या (स्त्री)
 मुकुन्द (पुं)
 कुन्द (पुं)
 कुन्दुरु (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue