अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.121

एलावालुकमैलेयं सुगन्धि हरिवालुकम्
वालुकं चाथ पालङ्क्यां मुकुन्दः कुन्दकुन्दुरू

एलावालुक (नपुं) = वालुकाख्यगन्धद्रव्यम्. 2.4.121.1.1

ऐलेय (नपुं) = वालुकाख्यगन्धद्रव्यम्. 2.4.121.1.2

सुगन्धि (पुं) = वालुकाख्यगन्धद्रव्यम्. 2.4.121.1.3

हरिवालुक (नपुं) = वालुकाख्यगन्धद्रव्यम्. 2.4.121.1.4

वालुक (नपुं) = वालुकाख्यगन्धद्रव्यम्. 2.4.121.2.1

पालङ्क्या (स्त्री) = कुन्दुरुः. 2.4.121.2.2

मुकुन्द (पुं) = कुन्दुरुः. 2.4.121.2.3

कुन्द (पुं) = कुन्दुरुः. 2.4.121.2.4

कुन्दुरु (पुं) = कुन्दुरुः. 2.4.121.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue