अमरकोषसम्पद्

         

अश्मपुष्प (नपुं) == शैलेयम्

कालानुसार्यवृद्धाश्मपुष्पशीतशिवानि तु 
वनौषधिवर्गः 2.4.122.2.3

पर्यायपदानि
 कालानुसार्यवृद्धाश्मपुष्पशीतशिवानि तु॥
 शैलेयं तालपर्णी तु दैत्या गन्धकुटी मुरा।

 कालानुसार्य (नपुं)
 वृद्ध (नपुं)
 अश्मपुष्प (नपुं)
 शीतशिव (नपुं)
 शैलेय (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue