अमरकोषसम्पद्

         

महेरणा (स्त्री) == सल्लकी

महेरणा कुन्दुरुकी सल्लकी ह्लादिनीति च 
वनौषधिवर्गः 2.4.124.1.1

पर्यायपदानि
 गन्धिनी गजभक्ष्या तु सुवहा सुरभी रसा॥
 महेरणा कुन्दुरुकी सल्लकी ह्लादिनीति च।

 गजभक्ष्या (स्त्री)
 सुवहा (स्त्री)
 सुरभी (स्त्री)
 रसा (स्त्री)
 महेरणा (स्त्री)
 कुन्दुरुकी (स्त्री)
 सल्लकी (स्त्री)
 ह्लादिनी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue