अमरकोषसम्पद्

         

एला (स्त्री) == एला

पृथ्वीका चन्द्रवालैला निष्कुटिर्बहिलाथ सा 
वनौषधिवर्गः 2.4.125.1.3

पर्यायपदानि
 पृथ्वीका चन्द्रवालैला निष्कुटिर्बहिलाथ सा।

 पृथ्वीका (स्त्री)
 चन्द्रबाला (स्त्री)
 एला (स्त्री)
 निष्कुटी (स्त्री)
 बहुला (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue