अमरकोषसम्पद्

         

कोरङ्गी (स्त्री) == सूक्ष्मेला

सूक्ष्मोपकुञ्चिका तुत्था कोरङ्गी त्रिपुटा त्रुटिः 
वनौषधिवर्गः 2.4.125.2.3

पर्यायपदानि
 सूक्ष्मोपकुञ्चिका तुत्था कोरङ्गी त्रिपुटा त्रुटिः॥

 उपकुञ्चिका (स्त्री)
 तुत्था (स्त्री)
 कोरङ्गी (स्त्री)
 त्रिपुटा (स्त्री)
 त्रुटि (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue