अमरकोषसम्पद्

         

कुष्ठ (नपुं) == कुष्ठः

व्याधिः कुष्टं पारिभाव्यं वाप्यं पाकलमुत्पलम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.126.1.2

पर्यायपदानि
 व्याधिः कुष्टं पारिभाव्यं वाप्यं पाकलमुत्पलम्।

 व्याधि (पुं)
 कुष्ठ (नपुं)
 पारिभाव्य (नपुं)
 वाप्य (नपुं)
 पाकल (नपुं)
 उत्पल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कोठो मण्डलकं कुष्ठश्वित्रे दुर्नामकार्शसी॥

 कुष्ठ (नपुं) - श्वेतकुष्ठः 2.6.54.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue