अमरकोषसम्पद्

         

वितुन्नक (पुं) == भूम्यामलकी

शङ्खिनी चोरपुष्पी स्यात्केशिन्यथ वितुन्नकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.126.2.4

पर्यायपदानि
 शङ्खिनी चोरपुष्पी स्यात्केशिन्यथ वितुन्नकः॥
 झटामलाज्झटा ताली शिवा तामलकीति च।

 वितुन्नक (पुं)
 झटा (स्त्री)
 अमला (स्त्री)
 अज्झटा (स्त्री)
 ताली (स्त्री)
 शिवा (स्त्री)
 तामलकी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 तुत्थाञ्जनं शिखिग्रीवं वितुन्नकमयूरके।
 आर्द्रकं शृङ्गबेरं स्यादथच्छत्रा वितुन्नकम्॥

 वितुन्नक (नपुं) - धान्यकम् 2.9.37.2
 वितुन्नक (नपुं) - तुत्थाञ्जनम् 2.9.101.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue