अमरकोषसम्पद्

         

ताली (स्त्री) == भूम्यामलकी

झटामलाज्झटा ताली शिवा तामलकीति च 
वनौषधिवर्गः 2.4.127.1.4

पर्यायपदानि
 शङ्खिनी चोरपुष्पी स्यात्केशिन्यथ वितुन्नकः॥
 झटामलाज्झटा ताली शिवा तामलकीति च।

 वितुन्नक (पुं)
 झटा (स्त्री)
 अमला (स्त्री)
 अज्झटा (स्त्री)
 ताली (स्त्री)
 शिवा (स्त्री)
 तामलकी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 खर्जूरः केतकी ताली खर्जुरी च तृणद्रुमाः।

 ताली (स्त्री) - तालभेदः 2.4.170.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue