अमरकोषसम्पद्

         

इन्धन (नपुं) == अग्निसन्दीपनकाष्ठम्

काष्ठं दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्स्त्रियाम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.13.1.3

पर्यायपदानि
 काष्ठं दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्स्त्रियाम्।

 इन्धन (नपुं)
 एध (पुं)
 इध्म (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue