अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.13

काष्ठं दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्स्त्रियाम्
निष्कुहः कोटरं वा ना वल्लरिर्मञ्जरिः स्त्रियौ

काष्ठ (नपुं) = काष्ठम्. 2.4.13.1.1

दारु (पुं-नपुं) = काष्ठम्. 2.4.13.1.2

इन्धन (नपुं) = अग्निसन्दीपनकाष्ठम्. 2.4.13.1.3

एध (पुं) = अग्निसन्दीपनकाष्ठम्. 2.4.13.1.4

इध्म (नपुं) = अग्निसन्दीपनकाष्ठम्. 2.4.13.1.5

एध (पुं) = यागादौ हूयमानकाष्ठम्. 2.4.13.1.6

समित् (स्त्री) = यागादौ हूयमानकाष्ठम्. 2.4.13.1.7

निष्कुह (पुं) = वृक्षादिरन्ध्रः. 2.4.13.2.1

कोटर (पुं-नपुं) = वृक्षादिरन्ध्रः. 2.4.13.2.2

वल्लरि (स्त्री) = मञ्जरिः. 2.4.13.2.3

मञ्जरि (स्त्री) = मञ्जरिः. 2.4.13.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue