अमरकोषसम्पद्

         

कोटर (पुं-नपुं) == वृक्षादिरन्ध्रः

निष्कुहः कोटरं वा ना वल्लरिर्मञ्जरिः स्त्रियौ 
वनौषधिवर्गः 2.4.13.2.2

पर्यायपदानि
 निष्कुहः कोटरं वा ना वल्लरिर्मञ्जरिः स्त्रियौ॥

 निष्कुह (पुं)
 कोटर (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue