अमरकोषसम्पद्

         

खुर (पुं) == नखाख्यगन्धद्रव्यम्

शुक्तिः शङ्खः खुरः कोलदलं नखमथाढकी 
वनौषधिवर्गः 2.4.130.2.3

पर्यायपदानि
 शुक्तिः शङ्खः खुरः कोलदलं नखमथाढकी॥

 शुक्ति (स्त्री)
 शङ्ख (पुं)
 खुर (पुं)
 कोलदल (नपुं)
 नख (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कविका तु खलीनोऽस्त्री शफं क्लीबे खुरः पुमान्॥

 खुर (पुं) - मृगपादः 2.8.49.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue