अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.49

गतयोऽमूः पञ्च धारा घोणा तु प्रोथमस्त्रियाम्
कविका तु खलीनोऽस्त्री शफं क्लीबे खुरः पुमान्

धारा (स्त्री) = आस्कन्दितादि पञ्चगतयः. 2.8.49.1.1

घोणा (स्त्री) = अश्वनासिका. 2.8.49.1.2

प्रोथ (पुं-नपुं) = अश्वनासिका. 2.8.49.1.3

कविका (स्त्री) = खलीनः. 2.8.49.2.1

खलीन (पुं-नपुं) = खलीनः. 2.8.49.2.2

शफ (नपुं) = मृगपादः. 2.8.49.2.3

खुर (पुं) = मृगपादः. 2.8.49.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue