अमरकोषसम्पद्

         

मकूलक (पुं) == वज्रदन्ती

वायसोली स्वादुरसा वयस्थाथ मकूलकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.144.1.4

पर्यायपदानि
 वायसोली स्वादुरसा वयस्थाथ मकूलकः।
 निकुम्भो दन्तिका प्रत्यक्श्रेण्युदुम्बरपर्ण्यपि॥

 मकूलक (पुं)
 निकुम्भ (पुं)
 दन्तिका (स्त्री)
 प्रत्यक्श्रेणी (स्त्री)
 उदुम्बरपर्णी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue