अमरकोषसम्पद्

         

महाकन्द (पुं) == लशुनम्

लशुनं गृञ्जनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.148.2.4

पर्यायपदानि
 लतार्कदुद्रुमौ तत्र हरितेऽथ महौषधम्।
 लशुनं गृञ्जनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः॥

 महौषध (नपुं)
 लशुन (नपुं)
 गृञ्जन (पुं)
 अरिष्ट (पुं)
 महाकन्द (पुं)
 रसोनक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue