अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.148

लतार्कदुद्रुमौ तत्र हरितेऽथ महौषधम्
लशुनं गृञ्जनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः

लतार्क (पुं) = हरितपलाण्डुः. 2.4.148.1.1

दुद्रुम (पुं) = हरितपलाण्डुः. 2.4.148.1.2

महौषध (नपुं) = लशुनम्. 2.4.148.1.3

लशुन (नपुं) = लशुनम्. 2.4.148.2.1

गृञ्जन (पुं) = लशुनम्. 2.4.148.2.2

अरिष्ट (पुं) = लशुनम्. 2.4.148.2.3

महाकन्द (पुं) = लशुनम्. 2.4.148.2.4

रसोनक (पुं) = लशुनम्. 2.4.148.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue