अमरकोषसम्पद्

         

प्रसारिणी (स्त्री) == प्रसारिणी

अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी 
वनौषधिवर्गः 2.4.152.2.4

पर्यायपदानि
 अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी॥
 तस्यां कटम्भरा राजबला भद्रबलेत्यपि।

 सरणा (स्त्री)
 प्रसारिणी (स्त्री)
 कटम्भरा (स्त्री)
 राजबला (स्त्री)
 भद्रबला (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue