अमरकोषसम्पद्

         

मुकुल (पुं-नपुं) == ईषद्विकासोन्मुखपुष्पम्

स्याद्गुच्छकस्तु स्तबकः कुङ्मलो मुकुलोऽस्त्रियाम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.16.2.4

पर्यायपदानि
 स्याद्गुच्छकस्तु स्तबकः कुङ्मलो मुकुलोऽस्त्रियाम्॥

 कुट्मल (पुं-नपुं)
 मुकुल (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue