अमरकोषसम्पद्

         

ग्रन्थि (पुं) == वम्शादिग्रन्थिः

ग्रन्थिर्ना पर्वपरुषी गुन्द्रस्तेजनकः शरः 
वनौषधिवर्गः 2.4.162.1.1

पर्यायपदानि
 ग्रन्थिर्ना पर्वपरुषी गुन्द्रस्तेजनकः शरः।

 ग्रन्थि (पुं)
 पर्वन् (नपुं)
 परुस् (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue