अमरकोषसम्पद्

         

पोटगल (पुं) == नडः

नडस्तु धमनः पोटगलोऽथो काशमस्त्रियाम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.162.2.3

पर्यायपदानि
 नडस्तु धमनः पोटगलोऽथो काशमस्त्रियाम्॥

 नड (पुं)
 धमन (पुं)
 पोटगल (पुं)
अर्थान्तरम्
 इक्षुगन्धा पोटगलः पुंसि भूम्नि तु बल्वजाः।

 पोटगल (पुं) - काशम् 2.4.163.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue