अमरकोषसम्पद्

         

तृण (नपुं) == तृणम्

शष्पं बालतृणम्घासो यवसं तृणमर्जुनम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.167.2.5

पर्यायपदानि
 नडादयस्तृणं गर्मुच्छ्यामाकप्रमुखा अपि॥
 शष्पं बालतृणम्घासो यवसं तृणमर्जुनम्॥

 तृण (नपुं)
 तृण (नपुं)
 अर्जुन (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue