अमरकोषसम्पद्

         

गुवाक (पुं) == क्रमुकवृक्षः

घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरोऽस्य तु 
वनौषधिवर्गः 2.4.169.1.4

पर्यायपदानि
 घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरोऽस्य तु।

 घोण्टा (स्त्री)
 पूग (पुं)
 क्रमुक (पुं)
 गुवाक (पुं)
 खपुर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue