अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.169

घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरोऽस्य तु
फलमुद्वेगमेते च हिन्तालसहितास्त्रयः

घोण्टा (स्त्री) = क्रमुकवृक्षः. 2.4.169.1.1

पूग (पुं) = क्रमुकवृक्षः. 2.4.169.1.2

क्रमुक (पुं) = क्रमुकवृक्षः. 2.4.169.1.3

गुवाक (पुं) = क्रमुकवृक्षः. 2.4.169.1.4

खपुर (पुं) = क्रमुकवृक्षः. 2.4.169.1.5

उद्वेग (नपुं) = क्रमुकफलम्. 2.4.169.2.1

हिन्ताल (पुं) = तालभेदः. 2.4.169.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue