अमरकोषसम्पद्

         

खर्जूर (पुं) == खर्जुरवृक्षः

खर्जूरः केतकी ताली खर्जुरी च तृणद्रुमाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.170.1.1

पर्यायपदानि
 खर्जूरः केतकी ताली खर्जुरी च तृणद्रुमाः।

 खर्जूर (पुं)
अर्थान्तरम्
 दुर्वर्णं रजतं रूप्यं खर्जूरं श्वेतमित्यपि॥

 खर्जूर (नपुं) - रजतम् 2.9.96.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue