अमरकोषसम्पद्

         

पाटला (स्त्री-नपुं) == पाटलकुसुमः

विदार्याद्यास्तु मूलेऽपि पुष्पे क्लीबेऽपि पाटला 
वनौषधिवर्गः 2.4.20.1.1

पर्यायपदानि
 विदार्याद्यास्तु मूलेऽपि पुष्पे क्लीबेऽपि पाटला।

 पाटला (स्त्री-नपुं)
अर्थान्तरम्
 पाटलिः पाटला मोघा काचस्थाली फलेरुहा॥

 पाटला (स्त्री) - पाटला 2.4.54.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue