अमरकोषसम्पद्

         

दन्तशठ (पुं) == कपित्थः

तस्मिन्दधिफलः पुष्पफलदन्तशठावपि 
वनौषधिवर्गः 2.4.21.2.3

पर्यायपदानि
 अश्वत्थेऽथ कपित्थे स्युर्दधित्थग्राहिमन्मथाः।
 तस्मिन्दधिफलः पुष्पफलदन्तशठावपि॥

 कपित्थ (पुं)
 दधित्थ (पुं)
 ग्राहिन् (पुं)
 मन्मथ (पुं)
 दधिफल (पुं)
 पुष्पफल (पुं)
 दन्तशठ (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्युर्जम्बीरे दन्तशठजम्भजम्भीरजम्भलाः॥

 दन्तशठ (पुं) - जम्भीरः 2.4.24.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue