अमरकोषसम्पद्

         

जन्तुफल (पुं) == उदुम्बरः

उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.22.1.2

पर्यायपदानि
 उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः।

 उदुम्बर (पुं)
 जन्तुफल (पुं)
 यज्ञाङ्ग (पुं)
 हेमदुग्धक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue