अमरकोषसम्पद्

         

दन्तशठ (पुं) == जम्भीरः

स्युर्जम्बीरे दन्तशठजम्भजम्भीरजम्भलाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.24.2.2

पर्यायपदानि
 स्युर्जम्बीरे दन्तशठजम्भजम्भीरजम्भलाः॥

 जम्बीर (पुं)
 दन्तशठ (पुं)
 जम्भ (पुं)
 जम्भीर (पुं)
 जम्भल (पुं)
अर्थान्तरम्
 तस्मिन्दधिफलः पुष्पफलदन्तशठावपि॥

 दन्तशठ (पुं) - कपित्थः 2.4.21.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue