अमरकोषसम्पद्

         

तुङ्ग (पुं) == पुन्नागः

पुन्नागे पुरुषस्तुङ्गः केसरो देववल्लभः 
वनौषधिवर्गः 2.4.25.2.3

पर्यायपदानि
 पुन्नागे पुरुषस्तुङ्गः केसरो देववल्लभः॥

 पुंनाग (पुं)
 पुरुष (पुं)
 तुङ्ग (पुं)
 केसर (पुं)
 देववल्लभ (पुं)
अर्थान्तरम्
 उच्चप्रांशून्नतोदग्रोच्छ्रितास्तुङ्गेऽथ वामने।

 तुङ्ग (वि) - उन्नतः 3.1.70.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue