अमरकोषसम्पद्

         

पारिभद्र (पुं) == निम्बतरुः-वकायिनी

पारिभद्रे निम्बतरुर्मन्दारः पारिजातकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.26.1.1

पर्यायपदानि
 पारिभद्रे निम्बतरुर्मन्दारः पारिजातकः।

 पारिभद्र (पुं)
 निम्बतरु (पुं)
 मन्दार (पुं)
 पारिजातक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue