अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.26

पारिभद्रे निम्बतरुर्मन्दारः पारिजातकः
तिनिशे स्यन्दनो नेमी रथद्रुरतिमुक्तकः

पारिभद्र (पुं) = निम्बतरुः-वकायिनी. 2.4.26.1.1

निम्बतरु (पुं) = निम्बतरुः-वकायिनी. 2.4.26.1.2

मन्दार (पुं) = निम्बतरुः-वकायिनी. 2.4.26.1.3

पारिजातक (पुं) = निम्बतरुः-वकायिनी. 2.4.26.1.4

तिनिश (पुं) = तिनिशः. 2.4.26.2.1

स्यन्दन (पुं) = तिनिशः. 2.4.26.2.2

नेमिन् (पुं) = तिनिशः. 2.4.26.2.3

रथद्रु (पुं) = तिनिशः. 2.4.26.2.4

अतिमुक्तक (पुं) = तिनिशः. 2.4.26.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue