अमरकोषसम्पद्

         

कन्दराल (पुं) == पर्वतपीलुः

अक्षोटकन्दरालौ द्वावङ्कोटे तु निकोचकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.29.1.2

पर्यायपदानि
 अक्षोटकन्दरालौ द्वावङ्कोटे तु निकोचकः।

 अक्षोट (पुं)
 कन्दराल (पुं)
अर्थान्तरम्
 गर्दभाण्डे कन्दरालकपीतनसुपार्श्वकाः।

 कन्दराल (पुं) - कपीतनवृक्षः 2.4.43.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue