अमरकोषसम्पद्

         

पर्ण (पुं) == पलाशः

पलाशे किंशुकः पर्णो वातपोतोऽथ वेतसे 
वनौषधिवर्गः 2.4.29.2.3

पर्यायपदानि
 पलाशे किंशुकः पर्णो वातपोतोऽथ वेतसे॥

 पलाश (पुं)
 किंशुक (पुं)
 पर्ण (पुं)
 वातपोथ (पुं)
अर्थान्तरम्
 पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्।

 पर्ण (नपुं) - पत्रम् 2.4.14.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue