अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.14

पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्
पल्लवोऽस्त्री किसलयं विस्तारो विटपोऽस्त्रियाम्

पत्र (नपुं) = पत्रम्. 2.4.14.1.1

पलाश (नपुं) = पत्रम्. 2.4.14.1.2

छदन (नपुं) = पत्रम्. 2.4.14.1.3

दल (नपुं) = पत्रम्. 2.4.14.1.4

पर्ण (नपुं) = पत्रम्. 2.4.14.1.5

छद (पुं) = पत्रम्. 2.4.14.1.6

पल्लव (पुं-नपुं) = नूतनपत्रम्. 2.4.14.2.1

किसलय (पुं-नपुं) = नूतनपत्रम्. 2.4.14.2.2

विस्तार (पुं) = वृक्षविस्तारः. 2.4.14.2.3

विटप (पुं-नपुं) = वृक्षविस्तारः. 2.4.14.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue