अमरकोषसम्पद्

         

मधुपर्णिका (स्त्री) == काश्मरीवृक्षः

गम्भारी सर्वतोभद्रा काश्मरी मधुपर्णिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.35.2.4

पर्यायपदानि
 गम्भारी सर्वतोभद्रा काश्मरी मधुपर्णिका॥
 श्रीपर्णी भद्रपर्णी च काश्मर्यश्चाप्यथ द्वयोः।

 गम्भारी (स्त्री)
 सर्वतोभद्रा (स्त्री)
 काश्मरी (स्त्री)
 मधुपर्णिका (स्त्री)
 श्रीपर्णी (स्त्री)
 भद्रपर्णी (स्त्री)
 काश्मर्य (पुं)
अर्थान्तरम्
 नीली काला क्लीतकिका ग्रामीणा मधुपर्णिका॥

 मधुपर्णिका (स्त्री) - नीली 2.4.94.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue