अमरकोषसम्पद्

         

गोलीढ (पुं) == मुष्ककवृक्षः

गोलीढो झाटलो घण्टापाटलिर्मोक्षमुष्ककौ 
वनौषधिवर्गः 2.4.39.2.1

पर्यायपदानि
 गोलीढो झाटलो घण्टापाटलिर्मोक्षमुष्ककौ॥

 गोलीढ (पुं)
 झाटल (पुं)
 घण्टापाटलि (स्त्री-पुं)
 मोक्ष (पुं)
 मुष्कक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue