अमरकोषसम्पद्

         

नीप (पुं) == कदम्बः

तूलं च नीपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रियः 
वनौषधिवर्गः 2.4.42.1.2

पर्यायपदानि
 तूलं च नीपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रियः।

 नीप (पुं)
 प्रियक (पुं)
 कदम्ब (पुं)
 हलिप्रिय (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue