अमरकोषसम्पद्

         

कन्दराल (पुं) == कपीतनवृक्षः

गर्दभाण्डे कन्दरालकपीतनसुपार्श्वकाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.43.1.2

पर्यायपदानि
 गर्दभाण्डे कन्दरालकपीतनसुपार्श्वकाः।
 प्लक्षश्च तिन्तिडी चिञ्चाम्लिकाथो पीतसारके॥

 गर्दभाण्ड (पुं)
 कन्दराल (पुं)
 कपीतन (पुं)
 सुपार्श्वक (पुं)
 प्लक्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 अक्षोटकन्दरालौ द्वावङ्कोटे तु निकोचकः।

 कन्दराल (पुं) - पर्वतपीलुः 2.4.29.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue