अमरकोषसम्पद्

         

मर्कटी (स्त्री) == करञ्जभेदः

करञ्जभेदाः षड्ग्रन्थो मर्कट्यङ्गारवल्लरी 
वनौषधिवर्गः 2.4.48.2.2

पर्यायपदानि
 करञ्जभेदाः षड्ग्रन्थो मर्कट्यङ्गारवल्लरी॥

 षड्ग्रन्था (स्त्री)
 मर्कटी (स्त्री)
 अङ्गारवल्लरी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 ऋष्यप्रोक्ता शूकशिम्बिः कपिकच्छुश्च मर्कटी।

 मर्कटी (स्त्री) - मर्कटी 2.4.87.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue