अमरकोषसम्पद्

         

चञ्चु (पुं) == एरण्डः

चञ्चुः पञ्चाङ्गुलो मण्डवर्धमानव्यडम्बकाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.51.2.1

पर्यायपदानि
 सोमवल्कोऽप्यथ व्याघ्रपुच्छगन्धर्वहस्तकौ॥
 एरण्ड उरुबूकश्च रुचकश्चित्रकश्च सः।
 चञ्चुः पञ्चाङ्गुलो मण्डवर्धमानव्यडम्बकाः॥

 व्याघ्रपुच्छ (पुं)
 गन्धर्वहस्तक (पुं)
 एरण्ड (पुं)
 उरुबूक (पुं)
 रुचक (पुं)
 चित्रक (पुं)
 चञ्चु (पुं)
 पञ्चाङ्गुल (पुं)
 मण्ड (पुं)
 वर्धमान (पुं)
 व्यडम्बक (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्त्री पक्षतिः पक्षमूलं चञ्चुस्त्रोटिरुभे स्त्रियौ॥

 चञ्चु (स्त्री) - पक्षिणा तुण्डः 2.5.36.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue