अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.36

गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम्
स्त्री पक्षतिः पक्षमूलं चञ्चुस्त्रोटिरुभे स्त्रियौ

गरुत् (पुं) = पक्षिपक्षः. 2.5.36.1.1

पक्ष (पुं) = पक्षिपक्षः. 2.5.36.1.2

छद (पुं-नपुं) = पक्षिपक्षः. 2.5.36.1.3

पत्र (नपुं) = पक्षिपक्षः. 2.5.36.1.4

पतत्र (नपुं) = पक्षिपक्षः. 2.5.36.1.5

तनूरुह (नपुं) = पक्षिपक्षः. 2.5.36.1.6

पक्षति (स्त्री) = पक्षमूलम्. 2.5.36.2.1

पक्षमूल (नपुं) = पक्षमूलम्. 2.5.36.2.2

चञ्चु (स्त्री) = पक्षिणा तुण्डः. 2.5.36.2.3

त्रोटि (स्त्री) = पक्षिणा तुण्डः. 2.5.36.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue