अमरकोषसम्पद्

         

पीतद्रु (पुं) == सरला

पीतद्रुः सरलः पूतिकाष्ठं चाथ द्रुमोत्पलः 
वनौषधिवर्गः 2.4.60.1.1

पर्यायपदानि
 पीतद्रुः सरलः पूतिकाष्ठं चाथ द्रुमोत्पलः॥

 पीतद्रु (पुं)
 सरल (पुं)
 पूतिकाष्ठ (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अहेरुरथ पीतद्रुकालीयकहरिद्रवः॥

 पीतद्रु (पुं) - दारुहरिद्रा 2.4.101.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue