अमरकोषसम्पद्

         

पूतिकाष्ठ (नपुं) == सरला

पीतद्रुः सरलः पूतिकाष्ठं चाथ द्रुमोत्पलः 
वनौषधिवर्गः 2.4.60.1.3

पर्यायपदानि
 पीतद्रुः सरलः पूतिकाष्ठं चाथ द्रुमोत्पलः॥

 पीतद्रु (पुं)
 सरल (पुं)
 पूतिकाष्ठ (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पूतिकाष्ठं च सप्त स्युर्देवदारुण्यथ द्वयोः।

 पूतिकाष्ठ (नपुं) - देवदारुवृक्षः 2.4.54.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue