अमरकोषसम्पद्

         

मालक (पुं) == निम्बः

अरिष्टः सर्वतोभद्रहिङ्गुनिर्यासमालकाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.62.1.4

पर्यायपदानि
 अरिष्टः सर्वतोभद्रहिङ्गुनिर्यासमालकाः॥
 पिचुमन्दश्च निम्बेऽथ पिच्छिलागुरुशिंशपा।

 अरिष्ट (पुं)
 सर्वतोभद्र (पुं)
 हिङ्गुनिर्यास (पुं)
 मालक (पुं)
 पिचुमन्द (पुं)
 निम्ब (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue