अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.62

अरिष्टः सर्वतोभद्रहिङ्गुनिर्यासमालकाः
पिचुमन्दश्च निम्बेऽथ पिच्छिलागुरुशिंशपा

अरिष्ट (पुं) = निम्बः. 2.4.62.1.1

सर्वतोभद्र (पुं) = निम्बः. 2.4.62.1.2

हिङ्गुनिर्यास (पुं) = निम्बः. 2.4.62.1.3

मालक (पुं) = निम्बः. 2.4.62.1.4

पिचुमन्द (पुं) = निम्बः. 2.4.62.2.1

निम्ब (पुं) = निम्बः. 2.4.62.2.2

पिच्छिल (वि) = शिंशपा. 2.4.62.2.3

अगुरु (नपुं) = शिंशपा. 2.4.62.2.4

शिंशपा (स्त्री) = शिंशपा. 2.4.62.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue